Evart freshman wrestler anxious to test his skills